Young Executive MBA Program

หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร
 

หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต

         หน่วยกิตที่ศึกษาตามหลักสูตรมีจำนวนทั้งหมด 44  หน่วยกิต โดยมีการสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยจึงจะสำเร็จการศึกษา
 
หมวดวิชาที่เปิดสอน
         การจัดการ
         การตลาด
         การเงิน
         การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
         การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต
โครงสร้างหลักสูตร รวม 44 หน่วยกิต
         วิชาเอกบังคับ  26  หน่วยกิต
         วิชาเอกเลือก  12  หน่วยกิต
         การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต
                               รวม  44  หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร                   รายละเอียดรายวิชา
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
          ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมห้องสมุด
ค่าตำรา ค่าอาหารว่าง และค่าทัศนศึกษาในประเทศ รวม 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
          โดยแบ่งจ่ายเป็น 6 งวดดังนี้

            

ภาค จำนวนเงิน ภาค จำนวนเงิน ภาค จำนวนเงิน
1 50,000 2 40,000 3 35,000
4 35,000 5 30,000 6 30,000

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยแต่ละปีจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา แต่ละสัปดาห์จะเรียน 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

การเรียนการสอน

การสอนเป็นภาษาไทยโดยใช้ตำราเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทำรายงาน และการศึกษานอกสถานที่ การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย เช่น video package และฝึกปฏิบัติการตัดสินใจโดยใช้ business game เป็นต้น