หลักสูตร


ข้อมูลหลักสูตร
** ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่รุ่นที่ 27 เป็นต้นไป)
ชื่อหลักสูตร
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
: Master of Business Administration
ชื่อปริญญา
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
: Master of Business Administration (M.B.A)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับแผนการศึกษาแผน ก (การทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) และหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน 36 หน่วยกิต
 

หมายเหตุ Download เอกสารแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ได้ที่นี่

หมวดสาขาวิชาที่เปิดสอน (เฉพาะ แผน ก, แผน ข)* วันธรรมดา*

 1. การเงิน
 2. การจัดการ
 3. การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต
 4. การตลาด
*แผน ก หมายถึง การทำวิทยานิพนธ์, แผน ข หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอิสระ
*วันธรรมดา หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00 น.-21.00 น.

หมายเหตุ โครงการฯ ไม่เปิดรับสมัครกลุ่มเรียน เสาร์-อาทิตย์

กำหนดการเรียนการสอน

การเรียนการสอน กลุ่มวันธรรมดา เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. โดยนิสิตจะต้องสามารถมาเรียนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตามตารางเรียน (ตารางเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) แบ่งระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 2 ปี โดยแต่ละปีจะแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ
 • ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ สิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ มกราคม – พฤษภาคม
 • ภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาที่ 2) ตั้งแต่ มิถุนายน – กรกฏาคม

รูปแบบการเรียนการสอน

ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการสอนตำราและเอกสารประกอบการสอน อาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับคณาจารย์ผู้สอน โดยมีวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบบรรยาย อภิปราย วิเคราะห์กรณีศึกษา การทำรายงาน การทัศนศึกษาดูงาน และรูปแบบอื่นๆ ที่เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวม 235,000 บาท รวมค่าหน่วยกิต ค่าตำรา ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศ ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยค่าธรรมการการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน (ลงทะเบียนแบบสมัครใจ) และค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยแบ่งการชำระค่าธรรมเนียม เป็น 6 งวด คือ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ชั้นปีที่ 
ภาคการเรียนที่ 1
ภาคการเรียนที่ 2
ภาคฤดูร้อน
1
60,000
50,000
40,000
2
35,000
30,000
20,000

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 • กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
 • กิจกรรมนิสิตจิตอาสา
 • ทัศนศึกษาดูงาน (ในประเทศ)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง (ไม่จำกัดสาขา) และต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 31 กรกฏาคม ( 3 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาในใบปริญญาระดับปริญญาตรี)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี หรือมากกว่า
 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลชัดเจนครบถ้วน
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบรายงานผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 9. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 10. ใบชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาท (นำแบบฟอร์มการชำระเงินของโครงการฯ ไปชำระที่ ธนาคารทหารไทยทุกสาขา)
หมายเหตุ
 • ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วน ก่อนการสมัครและชำระเงิน เช่น ใบปริญญาบัตร
 • ต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 ปี (หากหลักฐานไม่ครบ ทางโครงการฯ จะไม่รับสมัคร)
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการรับสมัคร ทางไปรษณีย์มายังโครงการฯ พร้อมใบชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท โดยชำระผ่านธนาคารทหารไทย ทุกสาขา (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)
 • พิมพ์ใบสมัครด้วยข้อมูลตามความเป็นจริงและสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน (รายละเอียดและหลักฐานประกอบการสมัคร มีความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือก)
 • ในกรณีที่ตรวจพบว่า ข้อมูลและหลักฐานไม่ตรงต่อความเป็นจริง ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามความเหมาะสม และไม่มีการคืนค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Share