ความร่วมมือ MOU


ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ( MOU )

KU Business Administration

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคณบดีทั้งสองสถาบัน คือ รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ และ รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงษ์ ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือการประกันคุณภาพด้านการศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและนันทนาการระหว่างนิสิต นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการตอบเป้าประสงค์ด้านการประกันคุณภาพด้วย

MOU KU Business Administration

ในการนี้ เมื่อวันที่ 29 –31 พฤษภาคม 2556 โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ริเริ่มกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพ โดยคณาจารย์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์พัทยา โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้กระทำขึ้นจากการลงนามความร่วมมือดังกล่าว คือกิจกรรมอบรมการทำงานวิจัย หรือ Research Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม และ ได้เปิดให้นิสิตจากโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมด้วย การอบรมการทำงานวิจัยในปีนี้ประกอบด้วย 4 ช่วง 4 หัวข้อ คือ

  • การหาหัวข้อการวิจัยและการเขียนเอกสารอ้างอิง
  • การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  • การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งนิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยแจ้งความจำนงได้ที่โครงการฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ymba ku


 

Share