เอกสารการเรียน


เอกสารการเรียน-การสอน ผ่านบริการบัญชี KU-Google

คำชี้แจ้ง

สำหรับรหัสนิสิต 60 เป็นต้นไป ให้แจ้งชื่อบัญชี KU-Google ผ่านระบบบัญชีผู้ใช้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) ได้ที่ https://goo.gl/forms/9Q1x23ga3W7ijcAG3 เพื่อใช้ในการ Download เอกสารการเรียนของนิสิตตลอดหลักสูตร

ข้อมูลเพิ่มเติม บัญชี KU-Google:  สำนักบริการคอมพิวเตอร์


สำหรับนิสิตภาคค่ำ รุ่นที่ 27


สำหรับนิสิตภาคค่ำ รุ่นที่ 27 ที่ลงทะเบียนเรียน

  • กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน


สำหรับนิสิตภาคปกติ รุ่นที่ 34


สำหรับนิสิตภาคปกติ รุ่นที่ 33


Share