สายตรง: ประธานโครงการ


ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย

ยินดีรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และจรรยาบรรณอาจารย์

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน หรือจรรยาบรรณอาจารย์ของโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น และต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนออันเป็นประโยชน์ต่อโครงการ, คณะ และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงไม่ขัดต่อความเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  • ขอสงวนสำหรับข้อความที่มีความสุภาพ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น

  • กรุณาระบุชื่อ นามสกุล เรื่อง และข้อมูลที่ชัดเจน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย

ประธานโครงการ


สายตรง: ประธานโครงการ


 

Share