ความเป็นมาโครงการ


โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ

เป็นโครงการพิเศษของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 บริหารงานโดยคณาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง และเป็นโครงการที่ให้การศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจให้แก่ผู้บริหารระดับต้น (Young Executive) โดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A)

Young Enecutive MBA Kasetsart University

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคมให้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
  2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้สนใจที่มีประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลางหรือผู้ประกอบการ
  3. เพื่อผลิตผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานทางธุรกิจ ให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้นอกเวลางานได้
  5. เพื่อประหยัดเงินตราที่จะรั่วไหลไปต่างประเทศสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการที่ให้การศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจให้แก่ผู้บริหารระดับต้น (Young Executive) โดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตราสัญลักษณ์

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

logo ymba thailogo ymba english

ตราสัญลักษณ์ของโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ โดยแบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่

  1. ภาคภาษาไทย ตราโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ เป็นรูปพังงาเรือ มีรูปตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ตรงกลาง และมีข้อความ “โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ ๒๕๓๔” ล้อมรอบอยู่ภายในรูปพังงาเรือ สีตราประจำโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ ได้แก่  สีฟ้าน้ำทะเลเข้ม
  2. ภาคภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบเหมือนกับภาคภาษาไทย แต่เปลี่ยนจากอักษรภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อความ “YOUNG EXECUTIVE M.B.A. KASETSART BUSINESS SCHOOL 1991”

หมายเหตุ พังงาเรือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง เครื่องบังคับหางเสือเรือ คือไม้ติดหางเสือสำหรับมือจับ เปรียบเสมือน การขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับสโลแกนของโครงการฯ ที่ว่า  Excellence Center of Business Innovation”


 

Share