เจ้าหน้าที่


งานการศึกษา

นางสาวมิ่งขวัญ มบขุนทด

นางสาวมิ่งขวัญ มบขุนทด (พี่โอ๋)

การศึกษา: บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ตำแหน่งงาน: นักบริหารงานทั่วไป


นางสาวนัททิชา ยิ้มประเสริฐ

นางสาวนัททิชา ยิ้มประเสริฐ (น้องเกด)

การศึกษา: วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตำแหน่งงาน: นักบริหารงานทั่วไปนางสาวธันยภัทร์ อมรพีรพัฒน์ (พี่อ้อ)

การศึกษา: บธ.บ. (การจัดการบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ตำแหน่งงาน: นักบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

นางสาวพรรณวดี คำเรืองศรี

นางสาวพรรณวดี  คำเรืองศรี (โอ๋)

การศึกษา: น.บ (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตำแหน่งงาน: นักบริหารงานทั่วไป

งานพัสดุครุภัณฑ์

นางสาวจิตรลดา เลี่ยนเตี๊ยะ

นางสาวจิตรลดา เลี่ยนเตี๊ยะ (พี่ไก่)

การศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ตำแหน่งงาน: นักบริหารงานทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.สมชาย วังสตางค์ ร.น..

ว่าที่ ร.ต.สมชาย วังสตางค์ ร.น. (พี่กาย)

การศึกษา: คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ตำแหน่งงาน: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานบริการ

นางสาวโสพิศ ศรีวัง

นางสาวโสพิศ ศรีวัง (พี่ก้อย)

ตำแหน่งงาน: แม่บ้าน


 

Share