คณะกรรมการดำเนินงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย

ประธานโครงการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธิภา ศรีนามเมือง

กรรมการ


ดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

กรรมการ


อาจารย์ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์

กรรมการ


ดร.สุชาดา เจียมสกุล

กรรมการ


ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

กรรมการ


ดร.ยอดมนี เทพานนท์

กรรมการและเลขานุการ


 

Share