การรับสมัคร


การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน – วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
 ระบบจะปิดการสมัคร วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น.
The online application system will automatically close on 19 May 2017 at 24.00

เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร


 หมวดสาขาวิชาที่เปิดสอน (เฉพาะ แผน ข วันธรรมดา)*

  1. การเงิน 
  2. การจัดการ
  3. การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 
  4. การตลาด
*แผน ข หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS)
*วันธรรมดา หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00 น.-21.00 น.
  หมายเหตุ โครงการฯ ไม่เปิดรับสมัครกลุ่มเรียน เสาร์-อาทิตย์

การส่งหลักฐานการสมัคร (ทางไปรษณีย์เท่านั้น)

  1. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ไม่คืนเอกสารหรือหลักฐานและเงินค่าสมัครในทุกกรณี)
  2. กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารให้ครบถ้วน และ รับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ก่อนการชำระเงินและส่งไปรษณีย์
  3. วันสุดท้ายในการส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
  4. โครงการฯ จะไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งมาล่าช้ากว่ากำหนด

ที่อยู่ในการจัดส่ง

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1074 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903

YOUNG EXECUTIVE MBA PROGRAM, KASETSART BUSINESS SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

ขอเลื่อนประกาศเป็น วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 

(ทาง Website โครงการฯ)


Share