กำหนดการ “นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย” ภาคปกติ ประจำปี 2560


กำหนดการโครงการ “นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย”

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560

ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560

 6.30 –  7.15 น.

ลงทะเบียน  

 7.15 –  8.00 น.

ออกเดินทางสู่ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก

 8.00 – 10.00 น.

ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

10.00 – 12.00 น.

เดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน อาหารไทยเสรี

14.00 – 17.00 น.

เช็คอิน ณ อนันตา ริเวอร์ฮิลส์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์RMBA

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.

กิจกรรมช่วงกลางคืน

21.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560

 7.00 –  9.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

10.00 – 11.00 น.

เช็คเอาท์ จากรีสอร์ท

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคีรีมันตรา

13.00 – 15.00 น.

เดินทางกลับสู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสวัสดิภาพ


Share