กำหนดการ “นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย” ภาคค่ำ ประจำปี 2560


กำหนดการโครงการ “นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย” โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

 

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

07.00 น.         ลงทะเบียน ณ อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

07.30 น.         ออกเดินทางสู่ จังหวัดชลบุรี (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)

10.00 น.         เดินทางถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ทำกิจกรรม

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านปูเป็น

13.00 น.         ออกเดินทางสู่โรงแรมอิมพิเรียลรีสอร์ท พัทยา

 กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์

 กิจกรรมฐานรุ่นพี่ต้อนรับรุ่นน้อง

18.00 น.         พิธีบายศรีสู่ขวัญ

19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยง

 กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์

22.00 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

เช้า                รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น.         ออกเดินทางจากโรงแรม

12.00-13.00    รับประทานอาหารกลางวันร้านปรีชาซีฟูดส์

13.00 -14.00 น.เดินทางออกจาก จ.ชลบุรี และซื้อของฝากหนองมน

14.00-17.00 น. เดินทางกลับถึง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Share