ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Update Database and Searching Skills

สามาถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://eoffice.lib.ku.ac.th/training/

ภายในหวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม : การอบรมเรื่อง Update Database and Searching Skills

รายละเอียดโปรแกรม

เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น และ แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการทำวิจัย และปฏิบัติงานด้านการสืบค้น

เหมาะสำหรับ

นิสิต นักวิจัย และบุคลากร

วัน-เวลาที่เปิดสอน

21 ก.ค. 60 – 21 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ผู้สอน

น.ส.ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล (ผู้สอน) เบอร์โทร: 02-9428616 ต่อ 215 email: libspch@ku.ac.th

น.ส.กิตติยา ขุมทอง (ผู้ช่วยสอน) เบอร์โทร: 02-9428616 ต่อ 220 email: libkty@ku.ac.th

สถานที่

ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ


 

Share