ประกาศ…ภาคค่ำ

MOU KU Business Administration

เรื่อง แจ้งนิสิตใหม่ ภาคค่ำ รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2560 ขอให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งชื่อ บัญชี KU-Google โดยผ่านบัญชีผู้ใช้ Google Email (@ku.th) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://goo.gl/forms/9Q1x23ga3W7ijcAG3

ทั้งนี้เพื่อใช้ในการ Download เอกสารการเรียน โดยนิสิตสามารถ login google ku ได้ทาง http://www.y-mba.bus.ku.ac.th บนเมนู นิสิตปัจจุบัน หัวข้อ เอกสารการสอน แยกตามกลุ่มรายวิชา

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

Share