โครงการ “นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย” ภาคปกติ ประจำปี 2560


โครงการ “นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย”

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560

ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี


Share