กำหนดวันสำหรับวัดตัวตัดชุดครุยของมหาบัณฑิต Y-MBAทางคณะฯ ได้กำหนดวันสำหรับวัดตัวตัดชุดครุย ของมหาบัณฑิต Y-MBA 

ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 เวลา 17.00 – 20.30 น.

และระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 เวลา 12.00 – 18.00 น.

ห้อง  1103  ชั้น 1 อาคาร 1 (ฝั่งอาคารโครงการฯ)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ราคาค่าครุยเช่าตัด 800 ค่าประกัน 1500  ราคาค่าครุยเช่า 600 ค่าประกัน 1500  ราคาค่าครุยตัดซื้อ 2300 บัณฑิตจ่ายมัดจำเป็นค่าเช่า ในวันวัดตัว ส่วนค่าประกันจ่ายวันรับชุด ทางคณะบริหารฯ ได้มีนโยบายให้มหาบัณฑิต ใช้ชุดครุยที่คณะจัดมาให้เท่านั้น


Share