การประชุมร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธิภา ศรีนามเมือง , ดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี และ นางสาวมิ่งขวัญ มบขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมี ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อ.ดร.จุมพฏ บริราช สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการร่วมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาและจัดทำสรุปรายงานแบบประเมินประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ ต่อไป


Share